Regulamin sprzedaży Ventia

Regulamin sprzedaży Ventia Sp. z o.o. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Ventia Sp. z o.o. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.ventia.pl w postaci pliku do pobrania. W wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie Ventia Sp. z o.o. Regulamin niniejszy nie dotyczy konsumentów.

Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:

 1. „Ventia”, - rozumie się przez to Ventia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ulicy Słowikowskiego 81
 2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Ventia Sp. z o.o.
 3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
 4. „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez Ventia Sp. z o.o.
 5. „strony” – Ventia Sp. z o.o. i Klient łącznie

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ventia Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie (kod pocztowy 05-090, Raszyn) przy ul. Słowikowskiego 81, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342440, NIP 5213546694, Regon 142070909, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 PLN (www.ventia.pl).
 2. Ventia Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją produktów do instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 3. Informacje oraz zdjęcia Produktów w materiałach, cennikach i folderach Ventia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co Ventia Sp. z o.o. przeprasza Klientów.

§2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście ustnie lub na piśmie w siedzibie Ventia Sp. z o.o. w Raszynie przy ulicy Słowikowskiego 81,  za pośrednictwem poczty email na adresy wskazane na www.ventia.pl, lub za pośrednictwem platformy B2B

 2. Zamówienia za pośrednictwem platformy B2B i poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty email) oraz dokładnej nazwy promocji oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. Ventia może również zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu z KRS - w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez Ventia Sp. z o.o. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.

 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie Ventia Sp. z o.o. lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.

 6. Zamówienia na centrale wentylacyjne Komfovent, mogą zostać anulowane lub zmodyfikowane przez Klienta bez konsekwencji finansowych w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia. Po upływie wskazanego czasu, koszty anulowania lub zmodyfikowania zamówienia, każdorazowo będą przenoszone na Klienta i wyliczane indywidualnie przez Ventia Sp. z o.o..

 7. Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez Ventia Sp. z o.o. będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w punktach 14-15 poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od Ventia Sp. z o.o. i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie oraz uszkodzenia produktów w czasie transportu.

 8. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Ventia Sp. z o.o.

 9. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 10. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 11. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Ventia Sp. z o.o. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.

 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 13. Wszystkie ceny podawane są netto w PLN (złotych polskich) lub w walucie obcej i powiększone będą o należny podatek VAT.

 14. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w ofercie oraz zamówieniu sposób.

 15. Na terenie Warszawy i okolic dostawy realizowane są na koszt Ventia Sp. z o.o. pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego. Minimum logistyczne w obrębie m.st. Warszawy wynosi 3.000 PLN netto po rabacie, natomiast poza obrębem Warszawy, ale nie dalej niż 50 km od siedziby firmy wynosi 5.000 PLN netto po rabacie. Minimum logistyczne rozumiane jest jako wartość towaru dostarczana pod jeden adres inwestycji i nie dotyczy dostaw: rur typu spiro powyżej średnicy 315 mm, kanałów i kształtek prostokątnych, profili stalowych i kanałowych oraz produktów z promocji i ofert specjalnych, gdzie wyraźnie zaznaczono, że ceny nie obejmują transportu.

 16. Na życzenie Ventia Sp. z o.o. może zorganizować transport za pośrednictwem firmy spedycyjnej również w innych przypadkach niż określone w punkcie 14, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu Ventia Sp. z o.o., a Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy spedycyjnej.

 17. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez Ventia Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i Ventia Sp. z o.o.

 18. Złożenie przez Klienta zamówienia na niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest równoznaczne z oświadczeniem składanym przez tego Klienta, że nie będzie on użytkownikiem końcowym tego urządzenia. Jeśli klient ma zamiar nabyć takie urządzenie dla siebie (jako użytkownik końcowy) jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Ventia sp. z o.o. o tym fakcie przed dokonaniem zamówienia oraz do spełnienia wymagań przewidzianych dla sprzedaży takich urządzeń przez stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 19. Klient będący podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności instalowania niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi (posiadający tzw. „certyfikat f-gaz”) jest zobowiązany do wskazania w zamówieniu numeru tego certyfikatu, a także do niezwłocznego poinformowania Ventia Sp. z o.o.  o utracie, zawieszeniu oraz odwieszeniu tego certyfikatu przez właściwy organ.

 20. Zakup Towaru w celu dalszej dystrybucji jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymagań zapewniających zachowanie najwyższych standardów dotyczących oferowanego Towaru oraz prestiżu marki Towaru:
  1. dalsza dystrybucja prowadzona jest przez podmiot posiadający co najmniej jeden sklep/salon stacjonarny umożliwiający odpowiednie zaprezentowanie Towaru odbiorcy na jego żądanie lub w razie takiej potrzeby;
  2. dystrybutor zapewnia wykwalifikowaną osobę posiadającą stosowną wiedzę fachową, która prawidłowo przedstawi odbiorcy cechy Towaru, parametry techniczne oraz zasady użytkowania a także udzieli wsparcia w zakresie doboru rodzaju sprzętu;
  3. dalsza dystrybucja w sieci Internet jest prowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowany sklep internetowy i nie odbywa się na masowych portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych, takich jak w szczególności OLX.pl i Allegro.pl.
 21. W przypadku naruszenia przez Klienta wymagań dotyczących dalszej dystrybucji Towaru określonych w ust. 20 powyżej Ventia Sp. z o.o. będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 3 000 PLN netto za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna będzie wymagalna w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Ventia Sp. z o.o. do żądania odszkodowania ją przewyższającego na zasadach ogólnych.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny za produkt może być dokonana gotówką w kasie Ventia Sp. z o.o. lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT. Płatności w formie gotówki będą przyjmowane wyłącznie do wysokości limitu określonego aktualnie obowiązującą ustawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli Klient dokonuje przedpłaty za zamówione produkty, jedyną podstawą do wydania Produktu oraz wystawienia dokumentu sprzedaży są zaksięgowane środki na koncie bankowym Ventia. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu przedpłaty oraz nie jest podstawą do wydania produktów oraz wystawienia dokumentu sprzedaży.
 3. Jeśli jest to przewidziane w ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Ventia Sp. z o.o. może zażądać zadatku na poczet ceny produktu. W takim przypadku Ventia sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem zaksięgowania na jej rachunku pełnej kwoty zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
 4. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
 5. Klient składając zamówienie upoważnia Ventia Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur, w formie elektronicznej.
 6. Za opóźnienie w płatności, Ventia Sp. z o.o. będzie upoważniona do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
 7. Sposób ustalania ceny i waluty sprzedaży dla Urządzeń Komfovent
  1. Cena Towaru Komfovent w ofercie sprzedaży określana jest w walucie EUR,  jednak płatność dokonywana jest w walucie polskiej.  Faktura będzie wystawiana w walucie PLN po przeliczeniu wg średniego kursu NBP waluty EUR z dnia wydania towaru [WZ].
  2. W przypadku dokonania 100% przedpłaty do jej przeliczenia przyjęty zostanie średni kurs waluty EUR NBP z dnia wystawienia  Faktury Proforma [FPF]. W takim wypadku płatność musi być dokonana do 3 dni roboczych od dnia wystawienia FPF.
  3. W przypadku dokonania częściowej przedpłaty do jej przeliczenia przyjęty zostanie średni kurs EUR NBP  zgodnie z punktem 7.2. Pozostała kwota ceny Towaru będzie przeliczana zgodnie z punktem 7.1.
  4. Zamówienia składane przez platformę B2B gwarantują cenę w PLN wg średniego kursu NBP waluty EUR obowiązującego w dniu składania zamówienia.

§4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu Ventia sp. z o.o. od Poniedziałku do Piątku w godz.: 7:30 – 15:30
 2. Odbiór produktu jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu WM wydanego przez upoważnionego przedstawiciela Ventia Sp. z o.o. i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający produkt ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba upoważniona). Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie produktu osobie zgłaszającej się po odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
 3. Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru produktów z magazynu Ventia Sp. z o.o. jest dokument magazynowy WM ważny przez 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia. Faktura VAT nie uprawnia do odbioru towarów z magazynu.
 4. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Produkt pozostaje własnością Ventia Sp. z o.o. aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 6. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Ventia Sp. z o.o. lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika Ventia Sp. z o. o lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania Ventia Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Ventia Sp. z o.o. jako zasadne.
 7. W przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie, Ventia Sp. z o.o. będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania produktów w wysokości 200 PLN netto za każdą rozpoczętą dobę. W takim przypadku produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie.
 8. W przypadku gdy Produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta Ventia Sp. z o.o. ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia i transportu.
 9. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Ventia Sp. z o.o.
 10. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta dokonany na Formularzu zwrotu dostępnym na www.ventia.pl/zwrot. Produkt musi nadawać się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, został zakupiony w Ventia Sp. z o.o., nie nosi śladów montażu, nie jest uszkodzony, nie był wytwarzany/sprowadzany na specjalne życzenie Klienta ( jest produktem typowym, magazynowym), posiada oryginalne opakowanie.
 11. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji, czy zwracany produkt nadaje się do przyjęcia. Ponadto Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji, co jest produktem typowym (magazynowym).
 12. W przypadku przyjęcia zwrotu Ventia Sp. z o.o. będzie miała prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% kwoty brutto zwracanego produktu, przy czym minimalna kwota opłaty manipulacyjnej wynosi nie mniej niż 50 PLN netto.
 13. Zwrot produktu może nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru, po wcześniejszej akceptacji ze strony Ventia Sp. z o.o..
 14. W przypadku dokonania zwrotu produktu wcześniej opłaconego przez Klienta, firma Ventia Sp. z o.o. zwróci klientowi należną mu kwotę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu o  kwotę kosztów manipulacyjnych (zostanie wystawiona faktura korygująca wraz z notą obciążeniową dokumenty zostaną niezwłocznie wysłane do klienta). W sytuacji, gdy Klient zwróci produkt, który nie został jeszcze opłacony, firma Ventia Sp. z o.o.  wystawi fakturę korygującą wraz z notą obciążeniową. Nota obciążeniowa zostanie skompensowana z fakturą VAT.

§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.
 2. Ventia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ulicy Słowikowskiego 81, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000342440 (zwana dalej Ventia Sp. z o.o.) jako GWARANT udziela jednocześnie Klientowi (podmiot nabywający bezpośrednio produkt objęty gwarancją od Ventia Sp. z o.o., zwany dalej Klientem) gwarancji zgodnie z poniższymi informacjami. Udzielenie gwarancji na warunkach opisanych poniżej zostaje potwierdzone wydaniem Klientowi stosownego imiennego potwierdzenia. Potwierdzeniem takim jest zasadniczo faktura.
  1. Produkty w dystrybucji tj. SIEMENS, RDJ, SMAY, DEC, ISOVER, ROCKWOOL, MITSUBISHI itd. – gwarancja udzielana na zasadach zgodnych z warunkami producentów. Informacje na jej temat każdorazowo znajdują się w kartach gwarancyjnych załączanych do produktu przez producenta.
  2. Centrale wentylacyjne Komfovent – standardowa gwarancja udzielana na okres 27 miesięcy od daty sprzedaży. Każdorazowo okres gwarancji kończy się nie później niż 40 miesięcy od daty produkcji. Klient jest zobowiązany zarejestrować ww. urządzenia w platformie serwisowej https://wsparcie.ventia.pl, na której będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków utrzymania gwarancji oraz uzyskać dostęp do elektronicznej książki gwarancyjnej.
  3. Produkty HAVACO – gwarancja udzielana na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
  4. Produkty AlpicAir – gwarancja udzielana na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży.
  5. Produkty VENTMANN – gwarancja udzielana na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
  6. Części zamienne – gwarancja udzielana na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży lub usługi naprawczej.
 3. Ventia Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na wady fabryczne urządzenia. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie urządzenia spowodowane błędami montażu lub eksploatacją urządzenia. W szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których urządzenie nie jest przystosowane.
 4. Klient zobowiązuje się poinformować osoby, którym odsprzedaje Produkt (użytkownik produktu) aby wszystkie wady Produktu, zgłaszał w pierwszej kolejności do firmy instalacyjnej lub firmy odsprzedającej urządzenie, albowiem skutecznego zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji może dokonać wyłącznie Klient.
 5. Klient zobowiązuje się poinformować osoby, którym odsprzedaje Produkt o obowiązkach Użytkownika Produktu zawartych w regulaminie sprzedaży Ventia Sp. z o.o. oraz niniejszych Warunkach Gwarancji.
 6. W celu stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego urządzenia, Ventia Sp. z o.o. może zażądać umożliwienia przez Klienta przeprowadzenia zdalnego wsparcia. Pod pojęciem umożliwienia przeprowadzenia zdalnego wsparcia, Ventia Sp. z o.o. rozumie podłączenie urządzenia do łącza internetowego i umożliwienie zdalnego połączenia dla pracownika Ventia przy pomocy programu pośredniego. Ventia Sp. z o.o. może również zażądać od Klienta dokonania weryfikacji u użytkownika produktu, że zgłaszana wada ma charakter wady fabrycznej, a nie wynika wyłącznie z błędnego montażu, niewłaściwej eksploatacji lub innej przyczyny.
 7. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego urządzenia, Ventia Sp. z o.o. zapewnia w terminie 14 dni roboczych nieodpłatnie części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub naprawę dokonaną za pośrednictwem serwisu fabrycznego na terenie Polski. W przypadku zapewnienia części zamiennych, usługę naprawy urządzenia dokonuje Klient. Uszkodzone części, Klient jest zobowiązany odesłać do Ventia Sp. z o.o. wraz z opisem numeru zgłoszenia. W przypadku nieodesłania uszkodzonych części w ciągu 14 dni kalendarzowych, Ventia Sp. z o.o. będzie uprawniona do wystawienia Klientowi faktury VAT za zapewnione części zamienne do naprawy gwarancyjnej. Ventia Sp. z o.o. decyduje o sposobie naprawy urządzenia, czyli o zapewnieniu części zamiennych lub naprawy za pośrednictwem serwisu u użytkownika produktu.
 8. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub uniemożliwia skuteczną naprawę urządzenia. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, rusztowanie, itp., jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych. Brak zapewnienia odpowiedniego dostępu do urządzenia, skutkuje odmową naprawy oraz obciążeniem firmy zgłaszającej kosztami dojazdu oraz pracy Serwisanta.
 9. Termin zapewnienia części lub naprawy urządzenia może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w przypadku, gdy konieczne będzie sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy urządzenia;
 10. W poszczególnych przypadkach naprawa urządzenia odbywa się w Dziale Serwisu na terenie siedziby Ventia Sp. z o.o. Klient ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć produktu do transportu oraz pokryć koszt przesyłki do Ventia Sp. z o.o.. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, co do decyzji o naprawie urządzenia w Dziale Serwisu na terenie siedziby Ventia Sp. z o.o. lub na obiekcie, na którym jest zamontowane.
 11. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż urządzeń musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia oraz instrukcją montażu i eksploatacji. W przypadku naprawy urządzenia poprzez serwis fabryczny, Klient jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia serwisantowi zgodnie z pkt 8.
 12. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji, Klient zależnie od produktów jest zobowiązany do:
  1. Produkty w dystrybucji tj. SIEMENS, RDJ, SMAY, DEC, ISOVER, ROCKWOOL,  MITSUBISHI itd. – spełnienia warunków wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych przez producentów.
  2. Centrale wentylacyjne Komfovent serii DOMEKT – przeprowadzenia regularnych Małych przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonywane w odstępach 6 miesięcznych od daty uruchomienia, za którą przyjmuje się datę wprowadzenia protokołu uruchomienia do elektronicznej książki gwarancyjnej w systemie https://wsparcie.ventia.pl. Małe przeglądy mogą zostać wykonane przez użytkownika urządzenia i obejmują wykonanie podstawowych czynności związanych z konserwacją urządzenia, nie wymagają one specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności (szczegółowa lista czynności do wykonania znajduje się w systemie https://wsparcie.ventia.pl). Każdy Mały przegląd serwisowy musi zostać odnotowany w elektronicznej książce gwarancyjnej urządzenia, dostępnej pod adresem https://wsparcie.ventia.pl.
  3. Centrale wentylacyjne Komfovent serii VERSO, KLASIK, RHP Standard – przeprowadzenia regularnych Dużych przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonywane w odstępach 6 miesięcznych od daty uruchomienia, za którą przyjmuje się datę wprowadzenia protokołu uruchomienia do elektronicznej książki gwarancyjnej w systemie https://wsparcie.ventia.pl. Duże przeglądy są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji urządzenia, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (szczegółowa lista czynności do wykonania znajduje się w systemie https://wsparcie.ventia.pl). Każdy przegląd serwisowy musi zostać odnotowany w elektronicznej książce gwarancyjnej dostępnej pod adresem https://wsparcie.ventia.pl, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zażądania okazania kopii dokumentów opłat za przeprowadzone przeglądy okresowe i odmowy uznania gwarancji w przypadku braku w/w dokumentów lub odmowy ich okazania.
  4. Centrale wentylacyjne Komfovent serii RHP Pro/Pro2 – wykonania płatnego uruchomienia przez autoryzowany serwis Ventia Sp. z o.o. oraz przeprowadzenia regularnych Dużych przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonywane w odstępach 6 miesięcznych od daty uruchomienia, za którą przyjmuje się datę wprowadzenia protokołu uruchomienia do elektronicznej książki gwarancyjnej w systemie https://wsparcie.ventia.pl. Duże przeglądy są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji urządzenia, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (szczegółowa lista czynności do wykonania znajduje się w systemie https://wsparcie.ventia.pl). Każdy przegląd serwisowy musi zostać odnotowany w elektronicznej książce gwarancyjnej dostępnej pod adresem https://wsparcie.ventia.pl, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zażądania okazania kopii dokumentów opłat za przeprowadzone przeglądy okresowe i odmowy uznania gwarancji w przypadku braku w/w dokumentów lub odmowy ich okazania.
  5. Produkty HAVACO – spełnienia warunków wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych z urządzeniami.
  6. Produkty AlpicAir – przeprowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji urządzenia, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (jeżeli występują). Każdy przegląd serwisowy odnotowany jest w potwierdzeniu udzielenia gwarancji, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zażądania okazania kopii dokumentów opłat za przeprowadzone przeglądy okresowe i odmowy uznania gwarancji w przypadku braku w/w dokumentów lub odmowy ich okazania.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub niewłaściwej pracy urządzenia wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu lub błędnie zaprojektowanej instalacji,
  2. niewłaściwego funkcjonowania urządzenia wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  3. skutków zdarzeń losowych (siła wyższa) i innych okoliczności specyficznych dla danego obiektu, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej, zawilgocenia urządzenia, spadków napięcia, itp.,
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji urządzeń,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi, jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik (np. wymiana filtrów),
  6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń, chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej;
  7. urządzeń, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
  8. urządzeń, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne – częstotliwość zgodna z wytycznymi dla danej grupy produktowej,
  9. przypadków braku wpisów w elektronicznej książce gwarancyjnej dostępnej w systemie https://wsparcie.ventia.pl lub nieczytelnie / niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych (potwierdzenie udzielenia gwarancji);
  10. urządzeń nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych,
  11. urządzeń, w których dokonano zmian w konstrukcji urządzenia.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji, kosztów dojazdu oraz prac serwisu fabrycznego. Urządzenie jest naprawiane na koszt zgłaszającego.
 15. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy urządzenia (dotyczy m.in. zalania kondensatem, itp.). Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu urządzenia, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 16. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji i spełnienia wymagań gwaranta,  jest dowód zakupu oraz w zależności od produktu uzupełniona elektroniczna książka gwarancyjna lub potwierdzenie udzielenia gwarancji.
 17. Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z tytułu gwarancji w terminie 7 dni kalendarzowych od zauważenia wady towaru. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularzy znajdujących się na platformie serwisowej https://wsparcie.ventia.pl Ventia Sp. z o.o. rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady produktu zostaną usunięte przez Ventia Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki. O terminie naprawy Klient zostanie powiadomiony przez Ventia Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 18. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, Klient/Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu w kwocie 2,55 PLN/km netto oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 200 PLN/h netto (za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 190 PLN netto. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady siedziba Ventia Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> siedziba Ventia Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku czynników innych niż wady fabryczne – a w szczególności: błędów eksploatacji, braku okresowych serwisów konserwacyjnych, błędnego montażu produktu, nieodpowiedniej instalacji, przepięć instalacji elektrycznej, zawilgocenia urządzenia, awarii w wyniku braku ciągłej pracy urządzenia - naprawa odbywa się na koszt Klienta/Zgłaszającego.
 19. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Ventia Sp. z o.o. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą, Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania napraw gwarancyjnych oraz wysyłki części zamiennych.

§6 DANE OSOBOWE ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ventia Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Ventia Sp. z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z zapytaniem, zamówieniem Towaru lub usługi jest spółka Ventia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowikowskiego 81, w Raszynie (kod pocztowy: 05-090), tel.: +48 22 841 11 65 adres e-mail: info@ventia.pl
 4. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, świadczenie usług serwisowych oraz oferowanie produktów znajdujących się w ofercie Administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty na usługi/produkty, ani zamówienie Towaru.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Ventia Sp. z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia.
 2. Adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia będzie traktowany jako adres do doręczeń ze strony Ventia Sp. z o.o. Klient jest zobowiązany poinformować Ventia Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez odrębnego informowania od tym klienta.
 4. Ventia Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Ventia Sp. z o.o. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Ventia Sp. z o.o.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja: 19.06.2024 r.