Zgłoszenie serwisowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

 


UWAGA: Brak podania poprawnego numeru seryjnego równoznaczne jest z brakiem przyjęcia zgłoszenia serwisowego!

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ
MIEJSCE INSTALACJI URZĄDZENIAOSOBA ZGŁASZAJĄCA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
DOKŁADNY OPIS NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA*


WARUNKI REALIZACJI SERWISU

  1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie Warszawa-miejsce naprawy-Warszawa w kwocie 1,95 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 150,00 PLN/h+VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 150,00 PLN+VAT.
  2. ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu do naprawy gwarancyjnej i przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzenia. Serwisant jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn nie działającej instalacji (w szczególności spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.). ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi i montażu urządzenia (dostępne na stronie www.ventia.pl)
  3. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędnego montażu urządzenia, błędnego montażu lub braku wymaganych elementów opcjonalnych lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia, naprawa odbywa się na koszt ZGŁASZAJĄCEGO.
  4. ZGŁASZAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów automatyki. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.
  5. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na podstronie Warunki gwarancji.

 Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone