Regulamin Sprzedaży Ventia Sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży Ventia Sp. z o.o. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Ventia Sp. z o.o. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.ventia.pl w postaci pliku do pobrania. W wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie Ventia Sp. z o.o. Regulamin niniejszy nie dotyczy konsumentów.

Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:

 1. Ventia Sp. z o.o.”, - rozumie się przez to Ventia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234) przy ulicy Działkowej 121A
 2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Ventia Sp. z o.o.
 3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
 4. „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez Ventia Sp. z o.o.
 5. „strony” – Ventia Sp. z o.o. i Klient łącznie

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ventia Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-234, Warszawa) przy ul. Działkowej 121A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342440, NIP 5213546694, Regon 142070909, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 złotych (www.ventia.pl).
 2. Ventia Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją produktów do instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 3. Informacje oraz zdjęcia Produktów w materiałach, cennikach i folderach Ventia Sp. z o.o. mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co Ventia Sp. z o.o. przeprasza Klientów.

§2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście ustnie lub na piśmie w siedzibie Ventia Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Działkowej 121A, za pośrednictwem faksu nr 22 841 10 98 lub za pośrednictwem poczty email na adresy wskazane na www.ventia.pl.
 2. Zamówienia za pośrednictwem faksu i poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty email) oraz dokładnej nazwy promocji oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. Ventia może również zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu z KRS - w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez Ventia Sp. z o.o. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie Ventia Sp. z o.o. lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez Ventia Sp. z o.o. będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w punktach 14-15 poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od Ventia Sp. z o.o. i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.
 7. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Ventia Sp. z o.o.
 8. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu i faksu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 9. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 10. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Ventia Sp. z o.o. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 12. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej i powiększone będą o należny podatek VAT.
 13. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w ofercie i zamówieniu sposób.
 14. Na terenie Warszawy i okolic ( do 50 km od siedziby Ventia Sp. z o.o.) dostawy realizowane są na koszt Ventia Sp. z o.o. pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego. Minimum logistyczne w obrębie m.st. Warszawy wynosi 2.000 PLN netto po rabacie, natomiast poza obrębem Warszawy, ale nie dalej niż 50 km od siedziby firmy wynosi 4.000 PLN netto po rabacie. Minimum logistyczne rozumiane jest jako wartość towaru dostarczana pod jeden adres inwestycji i nie dotyczy dostaw: rur typu spiro powyżej średnicy 315 mm, kanałów i kształtek prostokątnych, profili stalowych i kanałowych oraz produktów z promocji i ofert specjalnych, gdzie wyraźnie zaznaczono, że ceny nie obejmują transportu.
 15. Na życzenie Ventia Sp. z o.o. może zorganizować transport za pośrednictwem firmy spedycyjnej również w innych przypadkach niż określone w punkcie 14, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu Ventia Sp. z o.o., a Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy spedycyjnej.
 16. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez Ventia Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i Ventia Sp. z o.o.
 17. Złożenie przez Klienta zamówienia na niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest równoznaczne z oświadczeniem składanym przez tego Klienta, że nie będzie on użytkownikiem końcowym tego urządzenia. Jeśli klient ma zamiar nabyć takie urządzenie dla siebie (jako użytkownik końcowy) jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Ventia sp. z o.o. o tym fakcie przed dokonaniem zamówienia oraz do spełnienia wymagań przewidzianych dla sprzedaży takich urządzeń przez stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 18. Klient będący podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności instalowania niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi (posiadający tzw. „certyfikat f-gaz”) jest zobowiązany do wskazania w zamówieniu numeru tego certyfikatu, a także do niezwłocznego poinformowania Ventia sp. z o.o. o utracie, zawieszeniu oraz odwieszeniu tego certyfikatu przez właściwy organ.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny za produkt może być dokonana gotówką w kasie Ventia Sp. z o.o. lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.
 2. Jeśli jest to przewidziane w ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Ventia Sp. z o.o. może zażądać zadatku na poczet ceny produktu. W takim przypadku Ventia sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania konta bankowego Ventia sp. z o.o pełną kwotą zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
 3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
 4. Klient składając zamówienie upoważnia Ventia Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 5. Za opóźnienie w płatności Ventia Sp. z o.o. będzie upoważniona do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.

§4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu Ventia sp. z o.o.
 2. Odbiór produktu jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu WZ wydanego przez upoważnionego przedstawiciela Ventia Sp. z o.o. i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający produkt ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba upoważniona) Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie produktu osobie zgłaszającej się po odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
 3. Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru produktów z magazynu Ventia Sp. z o.o. jest dokument magazynowy WZ ważny przez 90 dni od daty wystawienia. Faktura VAT nie uprawnia do odbioru towarów z magazynu.
 4. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Produkt pozostaje własnością Ventia Sp. z o.o. aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 6. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Ventia Sp. z o.o. lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika Ventia sp. z o.o lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania Ventia Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Ventia Sp. z o.o. jako zasadne.
 7. W przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie, Ventia Sp. z o.o. będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania produktów w wysokości 200 złotych za dobę. W takim przypadku produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie.
 8. W przypadku gdy Produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta Ventia Sp. z o.o. ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia i transportu.
 9. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Ventia Sp. z o.o. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta, jeżeli produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, został zakupiony w Ventia Sp. z o.o.,nie nosi śladów montażu, nie jest uszkodzony, nie był wytwarzany/sprowadzany na specjalne życzenie Klienta (jest produktem typowym, magazynowym), posiada oryginalne opakowanie).
 10. Ventia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji, czy zwracany produkt nadaje się do przyjęcia. Ponadto Ventia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji, co jest produktem typowym (magazynowym).
 11. W przypadku przyjęcia zwrotu Ventia Sp. z o.o. będzie miała prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości zwracanego produktu.
 12. Zwrot produktu może nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia dokumentu WZ za zwracane produkty.
 13. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. Zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu, na podstawie faktury Vat wystawionej przez Ventia sp. z o.o tytułem „Koszty manipulacyjne związane ze zwrotem produktu”.

§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.
 2. Ventia Sp. z o.o. udziela jednocześnie Klientowi gwarancji na okres 24 miesięcy od daty montażu produktu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty sprzedaży (także w przypadku braku zaznaczenia daty montażu w karcie gwarancyjnej). Każdorazowo okres gwarancji kończy się nie później niż 36 miesięcy od daty produkcji. Udzielenie gwarancji na warunkach powyższych zostaje potwierdzone wydaniem Klientowi stosownego potwierdzenia. Potwierdzeniem takim jest zasadniczo faktura. Na życzenie Ventia Sp. z o.o. wyda Klientowi kartę gwarancyjną.
 3. Ventia Sp. z o.o. udziela gwarancji na wady fabryczne produktu. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których produkt nie jest przystosowany.
 4. Gwarancją objęte są produkty marki KOMFOVENT/STAVOKLIMA/HAVACO importowane na teren Polski przez firmę Ventia Sp. z o.o.
 5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży. Jeżeli data sprzedaży nie jest podana, gwarancja liczy się od daty produkcji. Okres gwarancji może zostać wydłużony o 1 miesiąc licząc od daty zakupu, jako okres przeznaczony na rozruch urządzeń.
 6. Wszystkie roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji w imieniu Ventia Sp. z o.o., klient (lub użytkownik produktu) powinien zgłaszać w pierwszej kolejności do firmy instalacyjnej lub firmy odsprzedającej urządzenie.
 7. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego produktu, Ventia Sp. z o.o. zapewnia w terminie 14 dni nieodpłatnie części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub naprawę dokonaną za pośrednictwem serwisu fabrycznego na terenie Polski. Zgłaszając awarię Klient jest zobowiązany do przedstawienia wypełnionego i podpisanego formularza ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO, którego szablon znajduje się na stronie www.ventia.pl lub jest dostępny w siedzibie Ventia Sp. z o.o.
 8. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub uniemożliwia skuteczną naprawę produktu. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.
 9. Termin zapewnienia części lub naprawy urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na  sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy produktu.
 10. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż urządzeń musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną, zgodnie z przeznaczeniem produktu oraz instrukcją montażu i eksploatacji. W przypadku naprawy produktu poprzez serwis fabryczny, Klient jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu serwisantowi.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów technicznych zakupionego produktu. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy te są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji produktu, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (jeżeli występują).
 12. Każdy przegląd odnotowany jest w karcie gwarancyjnej oraz potwierdzony fakturą VAT, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub niewłaściwej pracy produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,
  2. niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  3. skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa),
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
  6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
  7. produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
  8. produktów, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne - minimum 2 razy w roku,
  9. przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,
  10. produktów nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych,
  11. produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu oraz prac serwisu fabrycznego.
 15. Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy produktu (dotyczy m.in. zalania kondensatem, itp.). Ventia Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 16. Karta gwarancyjna spełnia wymagania gwaranta, jeśli wypełniona jest w całości, czytelnie oraz dołączony jest dowód zakupu.
 17. Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z gwarancji pisemnie lub za pośrednictwem poczty email w terminie 7 dni od zauważenia wady towaru na formularzu zgłoszenia awarii dostępnym na www.ventia.pl oraz dostarczyć sprzęt do siedziby Ventia Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Ventia Sp. z o.o. sposobu i terminu dostawy, chyba, że Ventia Sp. z o.o. dokona oceny i naprawy u Klienta. Ventia Sp. z o.o. rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady rzeczy zostaną usunięte przez Ventia Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki. O terminie Klient zostanie powiadomiony przez Ventia Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 18. Koszt przesyłki produktu do Ventia Sp. z o.o. w związku z naprawą gwarancyjną pokrywa Klient, z zastrzeżeniem przypadku określonego w punkcie 17 zdanie pierwsze.
 19. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu w kwocie 1,80 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 120,00 PLN/h+VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 350,00PLN+VAT. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady siedziba Ventia Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> siedziba Ventia Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędów po stronie Klienta, w szczególności błędnego montażu produktu, naprawa odbywa się na koszt Klienta.
 20. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Ventia sp. z o.o. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych oraz wysyłki części zamiennych.

§6 DANE OSOBOWE ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ventia Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Ventia Sp. z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z zapytaniem, zamówieniem Towaru lub usługi jest spółka Ventia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Działkowej 121A, w Warszawie (kod pocztowy: 02-234), tel.: +48 22 841 11 65 adres e-mail: info@ventia.pl
 4. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, świadczenie usług serwisowych oraz oferowanie produktów znajdujących się w ofercie Administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty na usługi/produkty, ani zamówienie Towaru.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Ventia Sp. z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Ventia Sp. z o.o. do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Ventia Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ventia Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Ventia Sp. z o.o. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Ventia Sp. z o.o.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
application/pdf Regulamin sprzedaży Ventia Sp z o.o. (60.2 kB)

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone