Komfovent zgodny z dyrektywą Ekoprojekt

Dodano: przez Ventia

Komfovent zgodny z dyrektywą Ekoprojekt

Nowe przepisy

Od 1 stycznia 2016 zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy1 w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych. Choć Rozporządzenia Komisji UE2 mówią o systemach, przepisy odnoszą się do produktów m.in. central wentylacyjnych. Wszystkie wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do użytku urządzenia wentylacyjne muszą spełniać określone wymogi.

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu.

Wyjątki: przepisy nie odnoszą się m.in. do urządzeń: o poborze mocy do 30W; przeznaczonych wyłącznie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; pracujących wyłącznie dla zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, czy wyposażonych w pompę ciepła (więcej Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE2).

W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą

 • minimalnego poziomu odzysku ciepła,
 • dopuszczalnego zużycia energii.

Najważniejsze zmiany w przepisach

1. Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:

 • SWM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych,
 • SWNM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych.

2. Określenie wymaganych sprawności odzysku ciepła:

 • od stycznia 2016 r - min. 67% (min.63% z medium pośredniczącym),
 • od stycznia 2018 r - min. 73% (min.68% z medium pośredniczącym).

3. Wprowadzenie etykiet energetycznych dla SWM.

4. Określenie konkretnych parametrów pracy central - wydajność nominalna podawana przy sprężu 100 Pa.

5. W praktyce, ze względu na zbyt mały odzysk ciepła, wiele central wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym
nie spełni wymagań Dyrektywy.

6. Centrale wentylacyjne SWNM, w których przekroczony będzie dopuszczalny poziom współczynnika SFP, nie
mogą zostać wprowadzone do sprzedaży.

Klasyfikacja urządzeń zgodnie z Ekoprojektem

1. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM):

 • każde urządzenie o wydajność do 250 m3/h,
 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, tylko jeśli JEST deklaracja producenta, że
  produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych.

SWM

2. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych (SWNM):

 • każde urządzenie o wydajność powyżej 1 000 m3/h,
 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli BRAK jest deklaracji producenta, że
  produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych.

SWNM

Urządzenia zgodne z Ekoprojektem - na co szczególnie zwrócić uwagę !

1. Dla SWM obowiązek posiadania etykiety energetycznej.

2. Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch warunków łącznie:

 • uzyskania wymaganej sprawności odzysku ciepła powyżej 67% oraz,
 • osiągnięcia odpowiedniej wartości współczynnika JMWint (SFP) układu.

Uwaga! Tylko centrale wentylacyjne spełniające oba warunki łącznie są dopuszczone do sprzedaży w UE.
Sprawdź! Czy twój dostawca jednoznacznie deklaruje w karcie doboru, że urządzenie spełnia oba wymagania
Dyrektywy.

Komfovent przygotowany na zmiany

Mając na uwadze Dyrektywę i nową klasyfikację central wentylacyjnych, Komfovent podjął następujące zmiany:

 • centrale Kompakt o wydajności w przedziale 250 – 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWM
  (mieszkalne) i zmienią nazwę na Domekt,
 • centrale Kompakt o wydajności powyżej 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWNM (niemieszkalne) i
  zmienią nazwę na Verso,
 • nowe oznaczenia urządzeń (dla ułatwienia, początkowo będą obowiązywać stare i nowe oznaczenia),
 • z produkcji zostaną wycofane urządzenia niespełniające wymagań Dyrektywy Ekoprojekt 2016.

Szczegóły znajdą Państwo w materiale do pobrania poniżej.

Broszura Ekoprojekt
PDF (890 KB)

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP.
Pobierz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:pl:PDF

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8).
Pobierz: http://www.me.gov.pl/files/upload/14828/Rozp_systemy_wentylacyjne.pdf
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).
Pobierz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1254

Wróć

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone